Aciwbigo

Beth yw Aciwbigo?

Mae aciwbigo yn arfer hynafol sy'n golygu rhoi nodwyddau main ym meinweoedd y corff mewn mannau penodol.

Tarddodd Aciwbigo yn Tsieina dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n seiliedig ar y cysyniad, ym Meddygaeth Draddodiadol Tsieina (MDT), bod egni – a elwir yn 'qi' (sy'n cael ei ynganu ‘tsi’) – yn rhedeg drwy'r corff ar hyd meridianau neu 'sianeli'. Os yw'r egni hwn yn llifo’n rhwydd ac yn gytbwys, credir y bydd yr unigolyn yn parhau i fod mewn iechyd da. Fodd bynnag, os caiff qi ei rwystro, os amherir arno neu os bydd diffyg cydbwysedd, yna credir y gallai salwch meddwl, emosiynol neu gorfforol ddilyn. Nod aciwbigo yw dylanwadu ar lif neu gydbwysedd qi yn y corff, drwy roi nodwyddau main i ysgogi 'aciwbwyntiau' penodol ar hyd y meridianau, er mwyn cael iechyd da eto.

Archwiliodd ymchwil gwyddonol effeithiolrwydd aciwbigo ar gyfer gwahanol gyflyrau. Mae corff cynyddol o dystiolaeth bod aciwbigo'n effeithiol ar gyfer trin poen. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn argymell aciwbigo ar gyfer trin cur pen a achosir gan densiwn (ffynhonnell: NICE 2012) ac ar gyfer Poen Cronig (NICE 2021)

Aciwbigo
Aciwbigo

Beth mae Triniaeth Aciwbigo yn ei olygu?

Yn dilyn asesiad gofalus bydd eich arbenigwr yn defnyddio cwrs aciwbigo wedi'i deilwra'n unigol ar gyfer eich symptomau. Fel arfer, bydd triniaeth yn golygu gosod rhwng 2 a 10 o nodwyddau. Nid yw aciwbigo'n boenus, er y gellir profi teimlad fel pigiad pin neu grafiad wrth i'r nodwyddau gael eu gosod. Gellir gosod y nodwyddau am gyn lleied ag ychydig eiliadau, i ychydig funudau, ond yn fwy cyffredin byddant yn aros yn eu lle am hyd at 30 munud.

Bydd pob sesiwn yn cael ei theilwra i'r unigolyn a'i gyflwr penodol. Awgryma ymchwil y gallai fod angen cwrs o chwech i ddeg sesiwn i gael y canlyniadau gorau.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk