Llun o Alison Smith

Alison Smith

BSc MCSP HCPC
Alison yw perchennog y Practis a’r prif Ffisiotherapydd yn Protec. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad yn asesu a thrin anhwylderau cyhyrysgerbydol o fewn y GIG ac mewn practis preifat. Mae ganddi ddiddordeb clinigol arbennig ym meysydd ffisiotherapi iechyd galwedigaethol a phoen parhaus.

Llun o Fflur Roberts

Fflur Roberts

BSc MCSP HCPC
Fe gymhwysodd Fflur, Cyd-gyfarwyddwr Protec, fel Ffisiotherapydd yn 2008 ac mae wedi gweithio yn darparu Ffisiotherapi yn y GIG ac o fewn Canolfannau Hamdden y Cyngor, lle mae’n rheoli’r Rhaglen Rheoli Ffordd o Fyw Orthopaedig, gan helpu i wella iechyd a lles yn y gymuned ehangach.

Dafydd Bulman

The Pelvic Physios

Mae Lizzie a Faye, Ffisiotherapyddion Iechyd y Pelfis Gogledd Cymru, yn darparu asesiad arbenigol ac adsefydlu sy’n ymwneud â chyflyrau iechyd y pelfis. Gellir gwneud apwyntiadau drwy eu gwefan: www.thepelvicphysios.co.uk

Dafydd Bulman

Dafydd Bulman

Cymhwysodd Dafydd o’r Coleg Aciwbigo Trwy’r Glust yn 2021 ac ar hyn o bryd mae’n cynnig sesiynau grŵp un-i-un poblogaidd yn Nhŷ Gwair. I drefnu apwyntiad neu am drafodaeth bellach ffoniwch neu anfonwch neges destun at Dafydd ar 07537144690 neu e-bostiwch dafyddbulman@outlook.com

Owain Roberts

Owain Roberts

Cymhwysodd Owain, sy’n lleol i Borthmadog, o Brifysgol Keele yn 2017 ac ers hynny mae wedi bod yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Betsi Cadwaladr ac mae bellach yn arbenigo mewn cleifion allanol cyhyrysgerbydol, orthopaedeg ac anafiadau chwaraeon.

Mae gan Owain angerdd am adsefydlu, gan ei fod wedi cael sawl anaf ei hun, felly mae’n deall heriau cyflyrau acíwt a pharhaus.

Wena Jones

Wena Jones

Mae mam Fflur, Wena, yn rhoi cymorth a chefnogaeth weinyddol i ni ac mae'n bosibl mai gyda hi y byddwch chi'n siarad ag yn gyntaf os ydych wedi cael eich cyfeirio atom gan eich Cyflogwr.

 

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk