Ffisiotherapi Galwedigaethol

Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol

Mae ffisiotherapi iechyd galwedigaethol yn wasanaeth clinigol ac economaidd-effeithiol sy'n galluogi gweithwyr i aros yn y gwaith neu ddychwelyd i'r gwaith.

Mae anhwylderau cyhyrysgerbydol (MSD) yn grŵp o dros 200 o gyflyrau gan gynnwys llid y cymalau (arthritis), poen cefn a niwed i gymalau, cyhyrau a thendonau. Anhwylderau cyhyrysgerbydol yw'r achos mwyaf cyffredin o bell ffordd o salwch sy'n gysylltiedig â gwaith yn y DU ac maent yn cyfrif am hyd at draean o'r holl ymgynghoriadau â meddygon teulu, gan arwain at golli 8.9 miliwn o ddiwrnodau gwaith.

Gall dechrau anhwylder cyhyrysgerbydol leihau perfformiad gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan effeithio ar stamina, canolbwyntio, a hwyliau yn ogystal â symudedd ac ystwythder. Yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, mae tua 40% o'r holl absenoldebau oherwydd anhwylder cyhyrysgerbydol sy'n gysylltiedig â gwaith neu anhwylder sydd wedi gwaethygu.

Gall mynediad cynnar at ffisiotherapi iechyd galwedigaethol Cyhyrysgerbydol alluogi gweithwyr i osgoi salwch ac anafiadau yn ogystal â chanlyniadau iechyd eilaidd posibl o ganlyniad i absenoldeb salwch neu hyd yn oed ddiweithdra. Mae gan ffisiotherapi iechyd galwedigaethol rôl wrth hyrwyddo iechyd a lles yn rhagweithiol yn y gwaith.

P'un ai a yw ar gyfer poen cefn neu ysgwydd sy'n gysylltiedig â chodi a chario neu boen yn y gwddf a’r fraich sy'n gysylltiedig â gwaith swyddfa, absenoldeb o'r gwaith oherwydd salwch neu lai o gynhyrchiant yn y gwaith oherwydd symptomau, gall Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol wella nodau a chanlyniadau yn sylweddol ar lefel bersonol a sefydliadol. Mae Ffisiotherapyddion Protec yn gweithio o fewn sylfaen dystiolaeth glinigol gref sy'n gysylltiedig â mesurau canlyniadau safonol a dilys. Maent yn cefnogi hunanreoli cyflyrau iechyd cyffredin a chymhleth ac yn hyrwyddo annibyniaeth wrth ystyried pob agwedd ar fywyd y gweithiwr. Mae ffisiotherapyddion iechyd galwedigaethol Protec yn gallu darparu gwasanaethau â mynediad cyflym, ataliol ac adweithiol i gadw pobl yn y gwaith neu helpu gweithwyr i ddychwelyd yn gyflym ar ôl absenoldeb salwch.

Mae Ffisiotherapi Protec yn darparu Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol yn ein practis, i lawer o sefydliadau ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys Cynghorau lleol, Heddlu Gogledd Cymru, gweithwyr Gorsaf Bŵer a Labordy.

Rydym hefyd yn darparu clinigau Ffisiotherapi ar y safle yn adeiladau'r Cyflogwyr yn dibynnu ar y sefyllfa a'r amgylchiadau

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk