Ffisiotherapi Galwedigaethol

Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol

Mae Ffisiotherapi Protec yn cynnig gwasanaeth Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol i nifer o sefydliadau ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys Cynghorau lleol, Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Magnox.

Mae anhwylderau cyhyrysgerbydol (MSD) yn grŵp o dros 200 o gyflyrau gan gynnwys arthritis, poen cefn a niwed i gymalau, cyhyrau a thendonau. MSD yw’r achos mwyaf cyffredin, o ddigon, o salwch cysylltiedig â gwaith yn y DU ac mae’r anhwylderau yma i gyfrif am hyd at draean o'r holl ymgynghoriadau â meddygon teulu, gan arwain at golli 8.9 miliwn o ddiwrnodau gwaith.

Gall MSD ar y cychwyn leihau perfformiad gwaith mewn sawl ffordd, gan effeithio ar stamina, canolbwyntio, a hwyliau ynghyd â symudedd ac ystwythder. Dylai meddygon teulu a chyflogwyr edrych y tu hwnt i symptomau corfforol amlwg wrth reoli'r cyflyrau yma - anafiadau yw'r achos pennaf o ddigon. Yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, mae tua 40% o'r holl absenoldebau oherwydd MSD yn gysylltiedig â gwaith neu anhwylderau cyhyrysgerbydol sydd wedi gwaethygu.

Mae mynediad cynnar at ffisiotherapi iechyd Galwedigaethol Cyhyrysgerbydol yn fodd i weithwyr osgoi salwch ac anafiadau ynghyd â chanlyniadau iechyd eilaidd posibl, sef absenoldeb salwch neu hyd yn oed ddiweithdra. Mae gan ffisiotherapi iechyd galwedigaethol rôl wrth hyrwyddo iechyd a lles yn yr amgylchedd gwaith.

Mae Ffisiotherapyddion Protec yn gweithio o fewn sylfaen dystiolaeth glinigol gadarn sy'n gysylltiedig â chanlyniadau mesuradwy. Maen nhw’n helpu’r unigolion i reoli cyflyrau iechyd cyffredin a chymhleth eu hunain ac yn hybu annibyniaeth wrth ystyried pob agwedd ar fywyd y gweithiwr. Mae ffisiotherapyddion iechyd galwedigaethol Protec yn gallu cynnig mynediad cyflym at wasanaethau ataliol ac adweithiol er mwyn cadw pobl yn y gwaith neu helpu gweithwyr i ddychwelyd yn gyflym ar ôl absenoldeb salwch.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk