Ffisiotherapi

Beth yw Ffisiotherapi?

Mae ffisiotherapi yn helpu i adfer symudiad a gweithredoedd y corff pan fydd poen, anaf, salwch neu anabledd yn effeithio ar rywun.

Mae ffisiotherapi yn broffesiwn sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ac mae'n edrych ar y 'person cyfan' wrth ymdrin ag iechyd a lles. Mae'r rhan y mae’r claf yn ei chwarae yn ei ofal ei hun yn ganolog iddo, a hynny drwy addysg, ymwybyddiaeth, grymuso a chymryd rhan yn ei driniaeth.

Mae ffisiotherapyddion yn cael eu hyfforddi yn y Brifysgol i asesu, rhoi diagnosis a thrin amrywiaeth o gyflyrau sy'n effeithio ar weithredoedd corfforol person.

Ddim yn siŵr a yw Ffisiotherapi yn iawn i chi?

Gall ffisiotherapi fod o gymorth mawr os ydych chi’n dioddef o unrhyw un o'r canlynol:

 • Poen cefn/gwddf
 • Cur pen
 • Problemau neu anafiadau’n gysylltiedig â’r cymalau
 • Gweithdrefnau cyn ac ar ôl llawdriniaeth
 • Anhwylderau cyhyrysgerbydol
 • Anafiadau, ysigiadau a straeniau’n gysylltiedig â meinwe meddal
 • Anafiadau'n gysylltiedig â chwaraeon
 • Problemau ystumiol
 • Anafiadau ar ôl damweiniau traffig ffyrdd ac atchwipio
 • Arthritis, poen a llid
 • Poen parhaus neu gronig
 • Problemau iechyd galwedigaethol

Does dim angen atgyfeiriad gan feddyg teulu neu Ymgynghorydd i wneud hunanatgyfeiriad ar gyfer Ffisiotherapi.

physiotherapy

Asesiad Cychwynnol

On your first appointment you will be seen by a member of the Physiotherapy team.
The therapist will discuss with you the reason for your referral. You will be asked questions about how your problem affects you as well as your general health and lifestyle.
This will be followed by a physical examination to determine what might be responsible for producing your symptoms.

At the end of the assessment, the physiotherapist will explain their findings with you and discuss a proposed plan of action including the need for any further appointments. Every opportunity will be given for you to ask questions.

Beth fydd fy Nhriniaeth yn ei olygu?

Bydd y ffisiotherapydd yn cytuno ar dargedau derbyniol gyda chi ac yn trafod y camau mwyaf priodol i'w cymryd. Gall hyn fod yn gyngor ac ymarferion i’w gwneud gartref, cyfnod o driniaeth yn y practis neu eich cyfeirio at wasanaeth arall.

Bydd triniaeth ffisiotherapi bob amser yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r cyflwr, targedau adsefydlu ac ymarferion penodol i’w gwneud. Yn dibynnu ar natur y broblem, gall triniaeth hefyd gynnwys therapi â llaw fel tylino, llawdriniad a symud elfennau o’r corff, aciwbigo neu electrotherapi i ysgogi'r broses wella.

Yn Protec rydym yn ymfalchïo mewn cynnig y technolegau diweddaraf i'n cleifion i'ch helpu i gyflawni eich canlyniadau.
I greu presgripsiwn ymarfer corff penodol ar eich cyfer, rydym yn defnyddio meddalwedd gan PhysiTrack, sy’n darparu fideos o ansawdd uchel i chi eu gwylio a'u lawrlwytho.

Exercise Example

Bent-over row with dumbbells

Knee extension

Squat

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk