Electrotherapi

Beth yw Electrotherapi?

Ystyr Electrotherapi yw defnyddio dyfeisiau ynni trydanol meddygol i roi triniaeth. Gall ffisiotherapydd ddefnyddio electrotherapi, i leihau poen a chyflymu’r broses wella, yn ychwanegol at yr wybodaeth a roddir, y presgripsiwn ymarfer corff a thriniaeth â llaw.

Dyma’r prif ddulliau electrotherapi a ddefnyddir yng Nghlinig Ffisiotherapi Protec:

Uwchsain Therapiwtig

Uwchsain therapiwtig yw’r dyfeisiau Electrotherapi mwyaf poblogaidd, sydd wedi’u profi ym maes Ffisiotherapi, fodd bynnag a bod yn fanwl gywir, nid 'electrotherapi' yw uwchsain therapiwtig ond yn hytrach tonnau sain amledd uchel sy'n cynhyrchu dirgryniad mecanyddol y cyfeirir ato fel uwchsain. Mae'r amleddau a ddefnyddir mewn therapi fel arfer rhwng 1.0 a 3.0 MHz (1 MHz = 1 miliwn o gylchoedd yr eiliad). Mae'r tonnau sain yn pasio drwy'r croen gan achosi i'r meinweoedd yn y rhan yr effeithiwyd arni ddirgrynu.

Gall uwchsain therapiwtig wella llif y gwaed, helpu i ddadelfennu meinwe creithiog a hybu’r broses wella. Fel arfer fe’i defnyddir fel rhan o’r broses o wella anafiadau i’r gewynnau a’r tendonau.

Therapi Siocdonnau

Mae therapi siocdonnau, y cyfeirir ati hefyd fel Therapi Siocdonnau Allgorfforol (ESWT), yn driniaeth hynod effeithiol sydd wedi'i phrofi'n glinigol ar gyfer anafiadau cronig a chyflyrau penodol ar yr esgyrn.

Mae siocdon allgorfforol yn don pwysedd ynni uchel anfewnwthiol sy'n pasio i'r corff trwy stiliwr (probe) llaw. Mae gwrthrych sy'n symud yn gyflym y tu mewn i’r teclyn trin yn trosglwyddo ei ynni i ddarn blaen y teclyn. Mae'r siocdonnau rheiddiol sy'n cael eu cynhyrchu’n ymledu ac yn cael eu hamsugno gan y rhan o'r corff y mae angen ei thrin. Mae'r siocdonnau’n achosi cynnydd mewn llid a llif y gwaed i'r rhan a dargedir ac maen nhw’n gallu dadelfennu meinwe creithiog, ffibrog sydd wedi ffurfio dros gyfnod o amser, yn enwedig gyda chyflyrau cronig.

Gall therapi siocdonnau fod yn ddull effeithiol o drin nifer fawr o broblemau cronig. Dyma rai enghreifftiau o gyflyrau lle profwyd bod siocdonnau’n trin symptomau’n effeithiol ac yn gwella symudiad:

Ffasgitis Plantar (poen yng ngwadn y droed)
Epicondylitis Ochrol (Llid ar y penelin)
Tendinitis Padellog (Llid ar y tendon padellog yn y ben-glin)
Tendinitis Achilles (poen yn y sawdl)
Syndrom Poen Trochanterig Mwyaf (poen clun ochrol)
Tendinopathi sy'n deillio o linyn y gar

Mae'n well defnyddio therapi siocdonnau ochr yn ochr â rhaglen adsefydlu gynhwysfawr sydd fel arfer yn dechrau unwaith y bydd y driniaeth siocdonnau wedi'i chwblhau.

Fel rheol, cynhelir triniaeth siocdonnau dros 3-5 sesiwn.

Oherwydd natur arbenigol y ddyfais hon a'r driniaeth, nid yw therapi siocdonnau yn cael ei chynnwys mewn triniaeth Ffisiotherapi arferol. Bydd costau ychwanegol.

Magnetotherapi
Therapi Maes Electromagnetig Pylsedig (PEMF)

Ystyr Magnetotherapi yw defnyddio maes magnetig pylsedig, amledd isel iawn (ELF) i drin y corff. Mae micro-geryntau o fewn meinweoedd yn hwyluso symudiad ïonau ar draws cellbilenni ac o fewn esgyrn. Mae hyn yn arwain at nifer o fanteision ffisiolegol amlwg.

Mae triniaeth magnetotherapi yn driniaeth ddiogel, anfewnwthiol a di-boen. Fe’i defnyddir i helpu i ailfodelu ac adnewyddu esgyrn a lleihau poen a llid sy'n gysylltiedig â llawer o gyflyrau cronig.

Mae magnetotherapi'n helpu i drin:

Osteoporosis
Arthritis yn y Cymalau a'r Asgwrn Cefn
Ffibromylagia
Clwyfau anodd eu gwella
Anafiadau chwaraeon sy'n digwydd yn aml/rheolaidd

Example of someone undergoing Magnetotherapy
Example of someone undergoing Magnetotherapy

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Tŷ Gwair, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SD

Ffôn: 01286 674173

Symudol: 07706995985

E-bost: info@protecphysio.co.uk